Friday, December 2, 2022
Homeಕರಾವಳಿತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಲೆಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ತುಳುನಾಡ್ದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋಲೆಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಪೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ

- Advertisement -
Renault

Renault

Renault

- Advertisement -

ಲೇಖನ:
ಹರೀಶ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ..

ಸತ್ಯೊಲು ನಡತಿ ಜಾಗ್, ನಾಗೆ ಜಿಡೆ ದೆರ್ತಿ ತುಂಬುದಿನ ಮಣ್ಣ್ , ಉಂದು ತುಳುನಾಡ್. ಮುಲ್ಪ ಅನಾದಿ ಕಾಲೊರ್ದು ನಡತಿ ಬತ್ತಿನ ಅವ್ವೆತೊ ನಂಬೊಲಿಗೆದ ಆಚಾರಣೆಲು ಉಲ್ಲ. ನಾಗರಾಧನೆ,ಧೈವಾರಾಧನೆ, ಆಟಿ,ಸೋಣ ಆಚರಣೆ, ಕಳೆಂಜೆ,ಕಂಬುಲ, ಅಗೆಲ್, ತಂಬಿಲ, ಇಂಚಿನ ಆಚಾರಣೆದ ನಡುಟ್ಟು ನಂಕ್ ನೆಗೆತ್ತ್ ತೋಜಿನ ನಂಬಿಕೆ ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ.. ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒರುಟು ಇನಿ ನಂಕ್ ದೈವೊಲು ಮಾಮಾಲ್ಲ ನಂಬೊಳಿಗೆದ ಶಕ್ತಿಲಾದ್ ಬೆರಿಸಾಯೊಗುಲ್ಲ… ಒಂತೆ ವರ್ಷೊಗ್ ದುಂಬು ಹಿರಿಯ ತಲೆಮಾರುಲು ಮುಗಿಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಒರಿನ ಹಿರಿಯಕುಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಆಂಡ್. ನನ ದುಂಬುಗ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಎಂಚನಾ., ನರ್ತಕೆರ್ ತಿಕ್ವೆರಾ, ಕರಿಪುನಕುಲು ಇಪ್ಪೆರಾ, ಸಂಧಿ-ಪರ್ದಾನಲು ನೆಂಪುಡಿಪ್ಪನಾ, ಜಿಟಿಗೆ, ಪೂಜಾರ್ಮೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲಗ ಠಾಸೆ ಅಯಿರ್ದ್ ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ್ ನೇಮ,ಕೋಲ ಕೊರ್ಪುನ ಜವನೇರ್, ಜನಕುಲು ತಿಕ್ವೇರಾ ಪನ್ಪಿನ‌ ಮಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ತುಳುನಾಡೊರ್ಮೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್.. ಆಂಡಾ ಅಂಚಾಯಿಜಿ, ದೈವೊಲೆ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿಲೆಕನೆ ಜಕ್ಕ ಜವನೇರ್ ನರ್ತಕೆರಾಯೆರ್, ಸಂದಿ ಪಾರ್ದನ ಕಲ್ತೆರ್, ಕರಿಪುನಕುಲು, ಪೂಜಾರ್ಮೆಗ್ , ಜೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೆರೆ, ಠಾಸೆ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಲತ್ತ್ ಜವನೇರ್ ಕಚ್ಚೆ ಕಟ್ಯೆರ್, ಇತ್ತೆದ ಪೊಸ ಪಜ್ಜೆ ಪಂಡ ಅವ್ವೆತೊ ಮೀಸೆ ಮೂಡೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜವನೆರ್ ಮದ್ಯಸ್ಥೆರಾದ್ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ ಉಂತ್ಯೆರ್..ಬೆಂದ್ ದ್ ಪಣವು ಬೆನ್ಪಿನ ಜವನೇರ್ ಕೋಲ,ನೇಮ ಕೊರ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆರ್, ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಮೊಕ್ತೇಸರೆರ್ ಲ ಜಕ್ಕ ಜವನೇರೆ ಆಯೆರೆ…ತುಳುನಾಡ ಧೈವಾರಾಧನೆ ನೆಗೆತ್ ತೋಜಿಂಡ್. ದೈವೊಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಡ್..ಉಂದು ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ…

ಆಂಡಾ…….

ಜವನಟಿಗೆದ ಜವನೆರ್, ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆದ ಜವನೆರ್ ದೈವೊದ ಕಲಕ್ಕ್ ಜಪ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆದ ಆಧುನಿಕ ಯುಗತ್ತ ಮೋಬೈಲ್ ಲು , ಕ್ಯಾಮರೊಲು ಕಲಕ್ಕ್ ಜತ್ತ್ಂಡ್..ನಮ್ಮ ದೈವೊಲು ಪೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ,ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಡ್ ತೋಜಿಯೆರ್ …ಇಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಾಂಡ್, ಅಯಿತ್ತೊಟ್ಟುಗ್ ಎಡಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ನಾಗಸ್ವರೊಕ್ಕು ನಲಿಪೊಡಾಯಿನ ಸತ್ಯೊಲು ಒವ್ವ ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಡಿಜೆ ಪದತೊಟ್ಟುಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ದ ಬಲೆಕ್ಕ್ ಬೂರ್ಯ… ನಮ ಅತಿರೇಕ ಮೀರ್ಯಾ..ದೈವೊಲೆನ ಪೋಟೊ, ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡು ನಿಜ, ಆಂಡಾ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ನೇಮ,ಕೋಲದಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲುನವು ಸರಿಯಾ.? ಭಕ್ತಿಡ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಡಾಯಿನ ಕೈಕುಲು ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತುಂದಿಪ್ಪುನವು ತಪ್ಪತಾ…ಅವೆರ್ದ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿ ನೇಮ,ಕೋಲ, ಜಾತ್ರೆಡ್ಲ ಯಾಜಮನ್ಯೆನೆ ಅತ್ತ್ಂಡಾ ಮೊಕ್ತೇಸರೆರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಟೋಗ್ರಫರ್ ನ್ ನೇಮಕ ಮಲ್ಪಡ್..(ನಮ್ಮೆರ್ದ್ ದುಂಬುದಕುಲೆಗ್ ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಲು ಇಪ್ಪಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಾದ ಎನ್ನವು ಆತೆ)..ಒವ್ವೆ ಆಂಡಾಲ ದೈವೊಲೆನ್ ಎಡಿಟ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಯಾಜಾಲಗ್ ಪಾಡುನವು ಮಾಮಾಲ್ಲ ತಪ್ಪು..ಈ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ನಮ ಜವನೇರ್ ಜಾಗೃತರಾವೊಡಾಯಿನ ಅನಿವರ್ಯತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು..ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ, ಸೀಮೆ,ಮಾಗಣೆಡ್ಲಾ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಕುಲು, ಮೊಕ್ತೇಸರನಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರ್ದ ದೈವೊಲೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ದ ಪದ ಪಾಡ್ದ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನೆನ್ ಖಂಡಿಸವುನ ಆಗತ್ಯ ಉಂಡು..ಇಜ್ಜಿಂದಂಡಾ ನನ ದುಂಬುದ ಪೊಸ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎನ್ನೂರ್ದ ದೈವ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯೊಗು ನಲಿಪುಂಡು, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ್ಯೊಗು ನಲಿಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವೆ ಚರ್ಚೆಗ್ ಬರು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಲ ಜೋರಾವು..
(ದೈವೊಲೆನ ಮಿತ್ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ, ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪದಕುಲೆನ್ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಂಡಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಆತೆ.. )

ಇಂಚಿಪಗ್ ಮಾಣಿಗುತ್ತುದ ಗುರ್ಕಾರೆರಾಯಿನ ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಸ್ವರ ದೆರ್ತೆರ್,ಪೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನವೆ ತಪ್ಪುಂದ್ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡ್ ಮಸ್ತ್ ಸುದ್ದಿ ಆಂಡ್. ಮಾಣಿ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಾತ್ ಜವನೆರ್ ನೆಕ್ಕ್ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯಿನ ಇಂಚಿಪದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನೆ..ಇಂಚ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮ, ಊರುಡ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಾಡ್..ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ರಿಯೆರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಲೆಡ್ ಡಿ.ಜೆ, ಸಿನಿಮಾ ಪದ್ಯದೊಟ್ಟುಗ್ ಎಡಿಟ್ ಆಯಿನ ದೈವೊಲೆನ ವಿಡಿಯೋ, ಪೋಟೋ ಪಾಡುಜಿಂದ್ ನಿರ್ದಾರ ದೆತೊನೊಡು.
ದೈವೊಲು ನನಲಾತ್ ತುಳುನಾಡ್ ಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್..ತುಳುನಾಡ್ ಬೆಳಗಡ್…

- Advertisement -

1 COMMENT

  1. Video malpunen mobile d photo dheppunen unthaayere dala malla bele ijji
    Illi mobile photography videography nisheshisalaagidhe… Idakke sambhandha pattanthe dheivakke kaanike haakalaagidhe pandh bord padnda thuka mobile pidai dheppadge??

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments